تیم اجرایی هفته دوم:

محمدصالح شفیعی
دبیر برگزاری

 

عرفان آدیگوزلی
نائب دبیر و مدیر فنی

 

مدیر روابط عمومی
علی ساقی

 

 

مدیر هنری
الهام حضرتی پور

 

مهدی عظیمی پور
طراح و پشتیبان سایت
 
دبیر اجرایی
مریم دهقان نژاد
 
مسئول امور تدوین
سعید پورمحرم
 
مسئول هماهنگی ها
پارمیس عبدوی
 
طراح گرافیک محیطی
سارا اعظم پناه
 
مدیر اجرای گرافیک محیطی
چاوش اکبری
 
مسئول امور فیلمبرداری و مستند سازی
آذین دهقان