مصاحبه با مهدی دواچی کارگردان فیلم های «رهن کامل» و «وضعیت آرام»

 

نوشتن دیدگاه