تصاویر جلسه‌ی اول کارگاه فیلمنامه کوتاه با سعید عقیقی

 

 

 

 تصاویر جلسه‌ی دوم کارگاه فیلمنامه کوتاه با سعید عقیقی

 

 

 

 

 تصاویر جلسه‌ی سوم کارگاه فیلمنامه کوتاه با سعید عقیقی

 

 

 

 تصاویر جلسه‌ی چهارم کارگاه فیلمنامه کوتاه با سعید عقیقی

 

 

نوشتن دیدگاه