آنچه در روز پنجشنبه در هفته فیلم دیدید...

 

سانس هفدهم (ساعت ۱۲ تا ۱۴)

 

سانس هجدهم (ساعت ۱۴ تا ۱۶)

 

سانس نوزدهم (ساعت ۱۶ تا ۱۸)

 

 

سانس بیستم (ساعت ۱۸ تا ۲۰)

 

نوشتن دیدگاه