آنچه چهارشنبه در هفته فیلم دیدید...

سانس سیزدهم (ساعت ۱۲ تا ۱۴)

 

سانس چهاردهم (ساعت ۱۴ تا ۱۶)

 

سانس پانزدهم (ساعت ۱۶ تا ۱۸)

 

 

سانس شانزدهم (ساعت ۱۸ تا ۲۰)

 

نوشتن دیدگاه