آنچه در روز جمعه در هفته فیلم دیدید...

 

سانس بیست و یکم (ساعت ۱۲ تا ۱۴)

 

سانس بیست و دوم (ساعت ۱۴ تا ۱۶)

 

سانس بیست و سوم (ساعت ۱۶ تا ۱۸)

 

نوشتن دیدگاه