تیم اجرایی هفته دوم:

محمدصالح شفیعی
دبیر برگزاری

 

عرفان آدیگوزلی
نائب دبیر و مدیر فنی

 

ساسان توفیقیان
طراح پوستر و گرافیک فراخوان

 

 

طاها تقدس
مدیر هنری

 

مهدی عظیمی پور
طراح و پشتیبان سایت